WEB2
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 440  270
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 405(54)  203
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 257  192
4  มัธยมวัดหนองจอก 454  264
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,556 929
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 508  324
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 347  230
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 195  360
8  สตรีวิทยา ๒ 630(84)  303
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,680 1,217
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 218  252
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 346(163)  180
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 428(129)  270
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 374  243
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 374  324
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,740 1,269
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 91  120
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 421  270
16  ราชวินิตบางเขน 168  112
17  สารวิทยา 389(16)  243
18  หอวัง 524(168)  216
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,593 961
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 369  162
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360(44)  144
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 525(58)  216
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 298  220
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,552 742
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 163  224
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 361  288
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 519  270
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 356  180
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 291  256
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,690 1,218
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 538(414)  216
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 289  158
30  พรตพิทยพยัต 417  297
31  ราชดำริ 323  297
32  ศรีพฤฒา 273  240
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,840 1,208
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495(40)  297
34  บางกะปิ 481  324
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 643  378
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 384  162
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 117  140
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,120 1,301
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 48  100
39  พุทธจักรวิทยา 41  40
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 214  68
41  สุรศักดิ์มนตรี 362(39)  240
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 665 448
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 37  96
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 223  144
44  นนทรีวิทยา 259  252
45  วัดสุทธิวราราม 392  162
46  สตรีศรีสุริโยทัย 246(7)  108
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,157 762
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 158  216
48  พระโขนงพิทยาลัย 215  180
49  มัธยมวัดธาตุทอง 236   
50  วชิรธรรมสาธิต 529(45)  324
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 287  216
52  สิริรัตนาธร 536  270
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,961 1,206
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 17,554 11,261