WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม รวมจำนวนที่รับ
กลุ่ม xxx 4 xxxx กลุ่ม xxx 5 xxxx กลุ่ม xxx 6 xxxx
ประกาศผล วันที่ 25 เม.ย. 2564 เวลา 8.00 น.