WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก กลุ่มความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ - -