WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ สอบคัดเลือก (แข่งขันสูง) ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่