WEB2
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2563
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
3 พ.ค. 4 พ.ค. 5 พ.ค. 6 พ.ค. 7 พ.ค. 8 พ.ค. 9 พ.ค. 10 พ.ค. 11 พ.ค. 12 พ.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
51 53 107 102 26 25 12 10 16 6 7 9 6 6 4 7 6 11 10 3 245 232 477
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔   313สอบคัดเลือก 294 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 102)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
9 11 40 80 69 31 8 2 2 1 2 3 1 4 6 2 - 1 6 4 143 139 282
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย   450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 170)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
66 84 119 119 50 28 22 13 12 9 5 12 5 7 6 11 8 9 14 6 307 298 605
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒   405สอบคัดเลือก 385 คน
(ในเขต 203 + นอกเขต 182)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
29 37 99 109 46 51 21 17 18 16 20 11 8 11 8 5 8 3 3 8 260 268 528
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1608 155 185 365 410 191 135 63 42 48 32 34 35 20 28 24 25 22 24 33 21 955 937 1892
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   400สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 230 + นอกเขต 160)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
31 61 79 71 33 34 7 10 9 12 8 7 6 6 3 2 8 7 3 3 187 213 400
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   560สอบคัดเลือก 540 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 216)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
46 56 90 103 35 42 27 12 15 10 11 6 11 4 6 7 8 11 4 4 253 255 508
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 360 + นอกเขต -)
18 15 39 37 19 22 8 6 7 9 1 8 4 4 6 6 9 6 4 3 115 116 231
8 สตรีวิทยา ๒   630สอบคัดเลือก 591 คน
(ในเขต 303 + นอกเขต 288)
ความสามารถพิเศษ 39 คน
90 113 142 165 52 73 22 29 14 19 8 12 8 10 11 11 10 12 4 11 361 455 816
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1950 185 245 350 376 139 171 64 57 45 50 28 33 29 24 26 26 35 36 15 21 916 1039 1955
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 252 + นอกเขต 108)
24 16 50 41 16 8 9 8 11 3 5 1 3 3 1 1 4 2 8 4 131 87 218
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า   450สอบคัดเลือก 428 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 158)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
82 93 136 133 34 33 19 28 15 13 11 10 9 5 6 2 5 7 4 5 321 329 650
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง   540สอบคัดเลือก 540 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 216)
39 59 60 65 23 25 12 16 14 8 5 - 4 4 7 3 10 7 6 7 180 194 374
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   360สอบคัดเลือก 340 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 160)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
98 132 98 105 46 33 23 26 13 12 7 12 7 8 4 9 10 9 2 3 308 349 657
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   405สอบคัดเลือก 393 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 150)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
65 72 73 88 35 18 10 10 17 17 6 8 8 5 5 3 5 1 7 1 231 223 454
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2115 308 372 417 432 154 117 73 88 70 53 34 31 31 25 23 18 34 26 27 20 1171 1182 2353
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 80)
21 23 22 19 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - 2 1 - 47 45 92
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   450สอบคัดเลือก 441 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 171)
ความสามารถพิเศษ 9 คน
52 75 83 108 34 32 16 13 8 6 9 7 5 3 6 5 7 5 4 2 224 256 480
16 หอวัง   540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 309)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
166 204 147 196 60 60 34 17 17 33 14 17 13 12 12 11 26 18 19 20 508 588 1096
17 สารวิทยา   405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
92 110 78 92 38 45 19 17 16 13 9 11 9 11 5 5 14 4 6 8 286 316 602
18 ราชวินิตบางเขน   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 112 + นอกเขต 168)
17 15 35 23 21 14 9 8 2 7 8 5 6 8 3 2 9 1 8 3 118 86 204
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1875 348 427 365 437 154 152 78 55 44 59 40 40 34 34 26 23 56 30 38 33 1183 1290 2473
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา   405สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 162 + นอกเขต 238)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
61 64 70 76 22 21 10 13 10 8 5 4 8 5 1 3 6 8 13 6 206 208 414
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 220 + นอกเขต 220)
33 38 49 49 18 22 14 10 14 7 8 5 9 9 3 6 5 4 5 4 158 154 312
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)   540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 309)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
103 159 118 134 54 55 32 19 24 24 12 9 10 8 11 20 11 11 7 7 382 446 828
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   360สอบคัดเลือก 338 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 194)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
63 55 89 104 27 27 23 10 10 13 8 5 5 - 1 6 4 3 3 2 233 225 458
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1745 260 316 326 363 121 125 79 52 58 52 33 23 32 22 16 35 26 26 28 19 979 1033 2012
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   480สอบคัดเลือก 415 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 127)
ความสามารถพิเศษ 65 คน
43 50 64 63 20 16 8 21 13 6 9 7 7 3 3 6 6 6 6 4 179 182 361
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   320สอบคัดเลือก 304 คน
(ในเขต 256 + นอกเขต 48)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
39 30 71 60 38 21 14 16 9 6 9 3 2 5 5 6 7 8 6 7 200 162 362
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 224 + นอกเขต 96)
14 20 35 15 17 8 8 5 7 7 2 2 3 - 8 2 1 3 3 3 98 65 163
26 ฤทธิยะวรรณาลัย   540สอบคัดเลือก 520 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 250)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
80 124 171 164 69 54 39 41 22 37 13 12 16 6 6 5 19 23 11 6 446 472 918
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒   450สอบคัดเลือก 450 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 270)
52 59 79 72 30 25 17 13 18 17 12 5 6 5 5 2 5 3 10 5 234 206 440
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2110 228 283 420 374 174 124 86 96 69 73 45 29 34 19 27 21 38 43 36 25 1157 1087 2244
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   315สอบคัดเลือก 302 คน
(ในเขต 158 + นอกเขต 144)
ความสามารถพิเศษ 13 คน
59 52 56 56 26 22 8 11 6 12 9 5 2 8 2 1 3 1 13 4 184 172 356
29 พรตพิทยพยัต   495สอบคัดเลือก 450 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 153)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
58 67 118 81 28 25 13 14 8 11 9 3 6 3 8 6 1 3 6 2 255 215 470
30 ราชดำริ   495สอบคัดเลือก 415 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 118)
ความสามารถพิเศษ 80 คน
33 51 67 98 30 21 17 7 6 8 5 2 4 5 2 4 7 7 5 2 176 205 381
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 309)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
121 134 182 252 61 58 29 33 28 34 17 18 12 12 5 11 12 11 12 9 479 572 1051
32 ศรีพฤฒา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
43 33 52 52 17 17 4 4 4 7 4 3 5 2 3 2 5 5 7 4 144 129 273
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2245 314 337 475 539 162 143 71 69 52 72 44 31 29 30 20 24 28 27 43 21 1238 1293 2531
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ   540สอบคัดเลือก 524 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 200)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
64 68 92 104 38 55 15 22 14 13 12 11 8 7 5 7 9 7 5 7 262 301 563
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ   405สอบคัดเลือก 397 คน
(ในเขต 162 + นอกเขต 235)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
2 110 - 139 1 46 - 22 - 20 - 13 - 9 - 7 - 5 - 10 3 381 384
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ   630สอบคัดเลือก 610 คน
(ในเขต 378 + นอกเขต 232)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
106 70 163 128 56 33 32 18 25 16 7 12 14 3 12 7 12 7 9 3 436 297 733
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒   495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 198)
112 159 131 158 42 55 18 18 15 22 15 12 6 9 3 7 7 7 4 4 353 451 804
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 140 + นอกเขต 140)
16 2 29 20 11 4 6 4 1 - 6 2 1 3 3 2 2 1 3 1 78 39 117
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2350 300 409 415 549 148 193 71 84 55 71 40 50 29 31 23 30 30 27 21 25 1132 1469 2601
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   225สอบคัดเลือก 214 คน
(ในเขต 68 + นอกเขต 146)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
- 67 1 83 - 33 - 18 - 13 - 7 - - - 5 - 9 - 7 1 242 243
39 พุทธจักรวิทยา   80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 40 + นอกเขต 40)
8 3 6 2 3 4 1 - - - 4 2 - - 2 - 1 1 2 2 27 14 41
40 สุรศักดิ์มนตรี   400สอบคัดเลือก 384 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 144)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
60 53 98 78 38 33 28 15 14 11 15 10 11 5 9 5 5 3 9 7 287 220 507
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 100 + นอกเขต 100)
3 6 1 8 3 5 2 3 2 5 1 - 2 - - - 1 - 4 2 19 29 48
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 905 71 129 106 171 44 75 31 36 16 29 20 19 13 5 11 10 7 13 15 18 334 505 839
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา   360สอบคัดเลือก 315 คน
(ในเขต 252 + นอกเขต 63)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
21 15 60 40 29 9 12 9 15 15 10 6 5 5 3 6 8 4 9 5 172 114 286
43 เจ้าพระยาวิทยาคม   120สอบคัดเลือก 120 คน
(ในเขต 96 + นอกเขต 24)
8 5 3 5 6 1 3 1 - - - 2 - - - - 4 1 2 1 26 16 42
44 วัดสุทธิวราราม   405สอบคัดเลือก 387 คน
(ในเขต 162 + นอกเขต 225)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
99 - 153 - 48 - 41 - 27 - 15 - 11 - 11 - 12 - 18 - 435 - 435
45 สตรีศรีสุริโยทัย   270สอบคัดเลือก 246 คน
(ในเขต 108 + นอกเขต 138)
ความสามารถพิเศษ 24 คน
- 82 3 120 1 50 - 25 - 17 - 8 - 6 - 8 - 3 - 5 4 324 328
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ   360สอบคัดเลือก 339 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 195)
ความสามารถพิเศษ 21 คน
28 25 46 38 22 12 12 5 8 9 7 1 8 5 3 7 6 1 6 6 146 109 255
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1515 156 127 265 203 106 72 68 40 50 41 32 17 24 16 17 21 30 9 35 17 783 563 1346
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 180)
17 21 39 31 12 12 9 9 12 10 6 1 4 4 2 1 8 5 8 4 117 98 215
48 วชิรธรรมสาธิต   540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
106 132 119 104 28 31 17 16 9 18 8 8 7 3 4 2 4 6 5 2 307 322 629
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ   360สอบคัดเลือก 340 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 124)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
1 66 - 147 - 25 - 14 - 15 - 7 - 5 - 5 - 9 - 10 1 303 304
50 ปทุมคงคา   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
37 - 61 - 26 - 14 - 5 - 3 - 10 - 9 - 3 - 2 - 170 - 170
51 มัธยมวัดธาตุทอง   -สอบคัดเลือก 0 คน
(ในเขต - + นอกเขต -)
16 13 64 47 8 14 10 7 6 12 10 12 6 4 7 5 7 3 7 7 141 124 265
52 สิริรัตนาธร   540สอบคัดเลือก 505 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 235)
ความสามารถพิเศษ 35 คน
82 98 112 109 39 32 13 20 15 9 15 8 9 6 4 3 4 5 4 7 297 297 594
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2160 259 330 395 438 113 114 63 66 47 64 42 36 36 22 26 16 26 28 26 30 1033 1144 2177
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20578 2584 3160 3899 4293 1506 1421 747 685 554 596 392 344 311 256 239 249 332 289 317 250 10881 11543 22424