WEB2
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2563
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามในเขต, นอกเขต)
 
ที่ โรงเรียน
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
3 พ.ค. 4 พ.ค. 5 พ.ค. 6 พ.ค. 7 พ.ค. 8 พ.ค. 9 พ.ค. 10 พ.ค. 11 พ.ค. 12 พ.ค.
ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ในเขต นอกเขต รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
88 16 169 40 43 8 18 4 16 6 11 5 10 2 7 4 13 4 9 4 384 93 477
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔   313สอบคัดเลือก 294 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 102)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
12 8 66 54 96 4 7 3 2 1 3 2 2 3 8 - - 1 3 7 199 83 282
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย   450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 170)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
101 49 142 96 46 32 19 16 11 10 7 10 6 6 7 10 7 10 10 10 356 249 605
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒   405สอบคัดเลือก 385 คน
(ในเขต 203 + นอกเขต 182)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
30 36 106 102 37 60 14 24 14 20 13 18 7 12 6 7 4 7 2 9 233 295 528
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1608 231 109 483 292 222 104 58 47 43 37 34 35 25 23 28 21 24 22 24 30 1172 720 1892
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   400สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 230 + นอกเขต 160)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
53 39 65 85 32 35 10 7 5 16 5 10 3 9 2 3 5 10 3 3 183 217 400
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   560สอบคัดเลือก 540 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 216)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
80 22 140 53 61 16 29 10 22 3 14 3 13 2 6 7 13 6 6 2 384 124 508
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 360 + นอกเขต -)
25 8 53 23 23 18 6 8 8 8 2 7 6 2 6 6 11 4 5 2 145 86 231
8 สตรีวิทยา ๒   630สอบคัดเลือก 591 คน
(ในเขต 303 + นอกเขต 288)
ความสามารถพิเศษ 39 คน
93 110 120 187 58 67 24 27 16 17 9 11 5 13 4 18 8 14 4 11 341 475 816
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1950 251 179 378 348 174 136 69 52 51 44 30 31 27 26 18 34 37 34 18 18 1053 902 1955
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 252 + นอกเขต 108)
30 10 64 27 17 7 10 7 9 5 3 3 1 5 - 2 1 5 6 6 141 77 218
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า   450สอบคัดเลือก 428 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 158)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
164 11 246 23 57 10 40 7 22 6 18 3 12 2 5 3 9 3 4 5 577 73 650
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง   540สอบคัดเลือก 540 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 216)
77 21 97 28 36 12 21 7 19 3 5 - 6 2 8 2 11 6 11 2 291 83 374
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   360สอบคัดเลือก 340 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 160)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
110 120 100 103 33 46 15 34 10 15 9 10 9 6 3 10 10 9 1 4 300 357 657
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   405สอบคัดเลือก 393 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 150)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
79 58 83 78 27 26 9 11 13 21 5 9 9 4 2 6 2 4 4 4 233 221 454
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2115 460 220 590 259 170 101 95 66 73 50 40 25 37 19 18 23 33 27 26 21 1542 811 2353
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 80)
23 21 15 26 - 2 - - 1 - - - - 1 - - - 2 1 - 40 52 92
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   450สอบคัดเลือก 441 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 171)
ความสามารถพิเศษ 9 คน
120 7 176 15 60 6 27 2 10 4 14 2 7 1 9 2 8 4 6 - 437 43 480
16 หอวัง   540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 309)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
136 234 97 246 41 79 10 41 8 42 7 24 8 17 6 17 5 39 3 36 321 775 1096
17 สารวิทยา   405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
104 98 86 84 50 33 15 21 16 13 4 16 10 10 5 5 14 4 6 8 310 292 602
18 ราชวินิตบางเขน   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 112 + นอกเขต 168)
17 15 21 37 14 21 4 13 5 4 6 7 10 4 1 4 5 5 5 6 88 116 204
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1875 400 375 394 408 165 141 56 77 40 63 31 49 35 33 21 28 32 54 21 50 1195 1278 2473
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา   405สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 162 + นอกเขต 238)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
40 85 40 106 8 35 9 14 5 13 3 6 4 9 1 3 2 12 6 13 118 296 414
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 220 + นอกเขต 220)
58 13 72 26 23 17 20 4 14 7 7 6 10 8 4 5 5 4 5 4 218 94 312
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)   540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 309)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 160 98 154 45 64 18 33 18 30 8 13 2 16 12 19 3 19 2 12 308 520 828
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   360สอบคัดเลือก 338 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 194)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
36 82 60 133 17 37 2 31 3 20 2 11 3 2 2 5 3 4 2 3 130 328 458
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1745 236 340 270 419 93 153 49 82 40 70 20 36 19 35 19 32 13 39 15 32 774 1238 2012
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   480สอบคัดเลือก 415 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 127)
ความสามารถพิเศษ 65 คน
55 38 81 46 21 15 17 12 11 8 8 8 6 4 6 3 6 6 6 4 217 144 361
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   320สอบคัดเลือก 304 คน
(ในเขต 256 + นอกเขต 48)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
61 8 102 29 50 9 25 5 11 4 9 3 5 2 10 1 10 5 5 8 288 74 362
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 224 + นอกเขต 96)
25 9 25 25 16 9 9 4 10 4 2 2 2 1 9 1 2 2 2 4 102 61 163
26 ฤทธิยะวรรณาลัย   540สอบคัดเลือก 520 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 250)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
136 68 224 111 89 34 53 27 33 26 13 12 12 10 9 2 23 19 9 8 601 317 918
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒   450สอบคัดเลือก 450 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 270)
29 82 60 91 12 43 8 22 10 25 6 11 8 3 2 5 - 8 2 13 137 303 440
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2110 306 205 492 302 188 110 112 70 75 67 38 36 33 20 36 12 41 40 24 37 1345 899 2244
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   315สอบคัดเลือก 302 คน
(ในเขต 158 + นอกเขต 144)
ความสามารถพิเศษ 13 คน
13 98 11 101 2 46 - 19 1 17 - 14 1 9 - 3 - 4 1 16 29 327 356
29 พรตพิทยพยัต   495สอบคัดเลือก 450 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 153)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
58 67 99 100 21 32 14 13 11 8 8 4 3 6 5 9 3 1 4 4 226 244 470
30 ราชดำริ   495สอบคัดเลือก 415 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 118)
ความสามารถพิเศษ 80 คน
59 25 108 57 35 16 9 15 10 4 3 4 6 3 3 3 2 12 4 3 239 142 381
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 309)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
83 172 159 275 43 76 22 40 13 49 10 25 6 18 2 14 6 17 4 17 348 703 1051
32 ศรีพฤฒา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
59 17 77 27 23 11 4 4 9 2 2 5 5 2 3 2 9 1 1 10 192 81 273
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2245 272 379 454 560 124 181 49 91 44 80 23 52 21 38 13 31 20 35 14 50 1034 1497 2531
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ   540สอบคัดเลือก 524 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 200)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
92 40 138 58 58 35 21 16 20 7 16 7 6 9 9 3 5 11 8 4 373 190 563
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ   405สอบคัดเลือก 397 คน
(ในเขต 162 + นอกเขต 235)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
49 63 60 79 19 28 7 15 7 13 4 9 5 4 2 5 1 4 2 8 156 228 384
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ   630สอบคัดเลือก 610 คน
(ในเขต 378 + นอกเขต 232)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
127 49 229 62 60 29 36 14 26 15 10 9 10 7 18 1 11 8 6 6 533 200 733
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒   495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 198)
147 124 148 141 47 50 15 21 13 24 7 20 4 11 4 6 8 6 3 5 396 408 804
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 140 + นอกเขต 140)
8 10 31 18 11 4 8 2 1 - 6 2 3 1 3 2 1 2 1 3 73 44 117
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2350 423 286 606 358 195 146 87 68 67 59 43 47 28 32 36 17 26 31 20 26 1531 1070 2601
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   225สอบคัดเลือก 214 คน
(ในเขต 68 + นอกเขต 146)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
9 58 22 62 5 28 3 15 2 11 2 5 - - 1 4 4 5 1 6 49 194 243
39 พุทธจักรวิทยา   80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 40 + นอกเขต 40)
2 9 2 6 3 4 - 1 - - 2 4 - - - 2 - 2 1 3 10 31 41
40 สุรศักดิ์มนตรี   400สอบคัดเลือก 384 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 144)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
76 37 122 54 48 23 33 10 18 7 13 12 10 6 8 6 6 2 10 6 344 163 507
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 100 + นอกเขต 100)
6 3 4 5 3 5 3 2 1 6 - 1 2 - - - - 1 4 2 23 25 48
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 905 93 107 150 127 59 60 39 28 21 24 17 22 12 6 9 12 10 10 16 17 426 413 839
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา   360สอบคัดเลือก 315 คน
(ในเขต 252 + นอกเขต 63)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
23 13 69 31 22 16 12 9 19 11 11 5 7 3 7 2 9 3 4 10 183 103 286
43 เจ้าพระยาวิทยาคม   120สอบคัดเลือก 120 คน
(ในเขต 96 + นอกเขต 24)
6 6 3 5 7 - 2 2 - - 1 1 - - - - 3 2 - 3 22 19 41
44 วัดสุทธิวราราม   405สอบคัดเลือก 387 คน
(ในเขต 162 + นอกเขต 225)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
87 12 133 20 39 9 31 10 24 3 10 5 9 2 7 4 9 3 11 7 360 75 435
45 สตรีศรีสุริโยทัย   270สอบคัดเลือก 246 คน
(ในเขต 108 + นอกเขต 138)
ความสามารถพิเศษ 24 คน
39 43 63 60 27 24 9 16 8 9 5 3 2 4 2 6 1 2 4 1 160 168 328
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ   360สอบคัดเลือก 339 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 195)
ความสามารถพิเศษ 21 คน
39 11 46 37 19 15 11 6 10 7 5 3 10 3 4 6 5 2 8 4 157 94 251
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1515 194 85 314 153 114 64 65 43 61 30 32 17 28 12 20 18 27 12 27 25 882 459 1341
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 180)
11 27 13 57 3 21 4 14 5 17 1 6 1 7 1 2 2 11 3 9 44 171 215
48 วชิรธรรมสาธิต   540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
232 6 218 5 56 3 30 3 23 4 11 5 8 2 5 1 9 1 7 - 599 30 629
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ   360สอบคัดเลือก 340 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 124)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
38 29 62 85 11 14 5 9 5 10 1 6 1 4 1 4 2 7 2 8 128 176 304
50 ปทุมคงคา   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
15 22 29 32 14 12 4 10 4 1 2 1 1 9 3 6 2 1 2 - 76 94 170
51 มัธยมวัดธาตุทอง   -สอบคัดเลือก 0 คน
(ในเขต - + นอกเขต -)
11 18 45 66 10 12 6 11 3 15 10 12 - 10 4 8 1 9 7 7 97 168 265
52 สิริรัตนาธร   540สอบคัดเลือก 505 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 235)
ความสามารถพิเศษ 35 คน
131 49 153 68 54 17 22 11 19 5 16 7 9 6 5 2 3 6 7 4 419 175 594
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2160 438 151 520 313 148 79 71 58 59 52 41 37 20 38 19 23 19 35 28 28 1363 814 2177
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20578 3304 2436 4652 3539 1652 1275 750 682 574 576 349 387 285 282 237 251 282 339 233 334 12318 10101 22419