WEB2
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2563
(ห้องเรียนพิเศษ)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 ก.พ. 23 ก.พ. 24 ก.พ. 25 ก.พ. 26 ก.พ.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 30 3 9 1 6 3 2 1 2 - 1 8 20 28
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 66 5 11 6 5 - - 1 1 5 2 17 19 36
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 102 23 41 28 33 9 6 8 14 8 6 76 100 176
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 102 21 39 34 59 9 13 10 12 8 9 82 132 214
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 300 52 100 69 103 21 21 20 29 21 18 183 271 454
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 1 2 2 1 - - 2 3 1 1 6 7 13
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 66 17 20 10 12 9 6 6 6 7 7 49 51 100
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 30 2 4 1 1 1 - - - 2 2 6 7 13
8 สตรีวิทยา ๒ 126 50 88 77 95 20 49 39 52 30 38 216 322 538
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 252 70 114 90 109 30 55 47 61 40 48 277 387 664
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 30 - 4 4 5 2 - - - 2 2 8 11 19
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 102 15 26 17 11 5 6 9 15 9 19 55 77 132
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 36 - 2 - 1 - - - - 1 2 1 5 6
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 86 101 72 82 30 33 32 35 25 25 245 276 521
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 50 52 34 48 11 10 9 15 17 14 121 139 260
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 432 151 185 127 147 48 49 50 65 54 62 430 508 938
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ - - - - - - - - - - - - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30 9 22 4 13 3 1 4 6 4 1 24 43 67
16 หอวัง 107 71 78 80 114 43 27 52 41 45 46 291 306 597
17 สารวิทยา 102 28 37 33 33 8 15 9 20 26 29 104 134 238
18 ราชวินิตบางเขน 72 6 18 7 9 4 1 4 3 3 4 24 35 59
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 311 114 155 124 169 58 44 69 70 78 80 443 518 961
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 30 4 15 3 5 - 3 4 1 5 3 16 27 43
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง - - - - - - - - - - - - - -
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 144 87 100 108 91 41 34 31 28 13 16 280 269 549
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 96 42 48 33 19 7 21 13 12 6 2 101 102 203
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 270 133 163 144 115 48 58 48 41 24 21 397 398 795
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 66 12 16 4 12 1 2 9 4 4 5 30 39 69
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36 8 16 6 17 - 1 3 2 4 7 21 43 64
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 - 4 1 - - - 2 4 1 - 4 8 12
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 138 97 84 84 68 11 8 18 16 19 12 229 188 417
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 36 6 7 4 9 2 1 3 2 3 4 18 23 41
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 306 123 127 99 106 14 12 35 28 31 28 302 301 603
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 132 40 40 36 49 7 12 19 22 15 15 117 138 255
29 พรตพิทยพยัต 36 7 16 3 3 - 2 2 5 2 - 14 26 40
30 ราชดำริ 30 6 9 2 5 1 3 1 3 3 1 13 21 34
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 132 119 102 101 130 37 49 40 38 29 35 326 354 680
32 ศรีพฤฒา 72 7 14 5 2 - 2 2 6 3 5 17 29 46
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 402 179 181 147 189 45 68 64 74 52 56 487 568 1055
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 108 13 27 15 21 9 9 6 11 2 8 45 76 121
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 - 27 - 39 - 8 - 10 - 10 - 94 94
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 31 32 19 14 6 - 2 5 7 7 65 58 123
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 132 84 89 76 79 19 19 33 35 37 45 249 267 516
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36 4 4 2 3 - 1 - - - - 6 8 14
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 420 132 179 112 156 34 37 41 61 46 70 365 503 868
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 108 - 100 - 50 - 23 - 26 - 9 - 208 208
39 พุทธจักรวิทยา - - - - - - - - - - - - - -
40 สุรศักดิ์มนตรี 72 32 41 32 34 7 4 7 7 6 6 84 92 176
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 180 32 141 32 84 7 27 7 33 6 15 84 300 384
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 36 4 5 2 1 - - 2 1 2 2 10 9 19
43 เจ้าพระยาวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
44 วัดสุทธิวราราม 108 59 - 37 - 5 - 13 - 7 - 121 - 121
45 สตรีศรีสุริโยทัย 102 - 90 - 44 - 8 - 7 - 15 - 164 164
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 246 63 95 39 45 5 8 15 8 9 17 131 173 304
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 36 8 8 - 1 - - 2 1 2 1 12 11 23
48 วชิรธรรมสาธิต 72 17 18 22 13 5 12 9 9 5 3 58 55 113
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 132 - 76 - 18 - 7 - 9 - 18 - 128 128
50 ปทุมคงคา 36 13 - 6 - 1 - 2 - 1 - 23 - 23
51 มัธยมวัดธาตุทอง - - - - - - - - - - - - - -
52 สิริรัตนาธร 60 15 21 8 14 4 3 3 1 4 5 34 44 78
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 336 53 123 36 46 10 22 16 20 12 27 127 238 365
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 3455 1102 1563 1019 1269 320 401 412 490 373 442 3226 4165 7391