WEB2
ปีการศึกษา 2564
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ :: ประจำปีการศึกษา 2564
 

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ

เข้าศึกษาต่อ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท :  ความสามารถพิเศษ  สมัคร 24-27 เม.ย. 64,   สอบ :: 29 เม.ย. 64
สอบคัดเลือก(แข่งขันสูง)  สมัคร 24-28 เม.ย. 64,   สอบ :: 1 พ.ค. 64
เข้าศึกษาใน : 
ข้อมูลส่วนตัว
  ชื่อ:     นามสกุล:
  กรณีที่เป็นต่างชาติ
ให้กรอก 0-0000-00000-00-0
เลขบัตรประชาชน:
วันเกิด:
  เชื้อชาติ:     สัญชาติ:     ศาสนา:
  E-mail:
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่ :    ซอย :   ถนน :
จังหวัด :  โทรศัพท์บ้าน : 
เขต/อำเภอ :  มือถือ : 
แขวง/ตำบล :  รหัสไปรษณีย์ : 
ที่อยู่ปัจจุบัน
  ที่อยู่แตกต่างจากที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
สถานภาพการศึกษา
สถานะภาพ : 
จากโรงเรียน : 
จังหวัด : 
เขต/อำเภอ : 
แขวง/ตำบล : 
สังกัด : 
 
บิดา
ชื่อ :  กรณีที่เป็นต่างชาติเว้นว่างไว้บัตรประชาชน :
อาชีพ :  อื่น ๆ
โทรศัพท์บ้าน :     มือถือ :
มารดา
ชื่อ :  กรณีที่เป็นต่างชาติเว้นว่างไว้บัตรประชาชน :
อาชีพ :  อื่น ๆ
โทรศัพท์บ้าน :     มือถือ :
เจ้าบ้าน
เจ้าบ้านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
จัดที่เรียนให้(กรณีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ)
อันดับที่ 1 . 
อันดับที่ 2 . 
อันดับที่ 3 . 
อันดับที่ 4 . 
อันดับที่ 5 .  โรงเรียนที่ จัดให้ตามความเหมาะสม

Now Submitting:
PLEASE WAIT