WEB2
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลการพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการพิจารณา รอบ2
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 12 
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 21 
3  มัธยมวัดหนองจอก 20 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 53
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
4  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 9
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 48 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 48
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
6  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 140 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 140
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
7  สิริรัตนาธร 20 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 20
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
8  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 52 
9  หอวัง 71 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 123
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
10  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 29 
11  วัดสุทธิวราราม
12  สตรีศรีสุริโยทัย 16 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 49
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
13  เทพลีลา 25 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 25
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
14  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 97 
15  ฤทธิยะวรรณาลัย 219 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 316
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
16  พรตพิทยพยัต 16 
17  ราชดำริ 98 
18  ศรีพฤฒา 13 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 127
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
19  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 28 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 28
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 938